Eluruumi tähtajalise ja tähtajatu üürilepingu sõlmimise üksikasjad

Korteri üürile andmisel peavad mõlemad pooled käituma vastutustundlikult ja korrektselt.
Kahjuks on tulnud ette juhtumeid, kus üürnik või üürileandja rikuvad fikseeritud kokkuleppeid. Selleks, et taolisi ootamatuid olukordi ei tekiks, peavad pooled tundma oma õigusi ja täitma oma kohustusi.
 
Tähtajalise üürilepingu korral leping lõpeb nimelt lepingus määratud tähtaja lõppemisel ja ükski pooltest ei või seda ennetähtaegselt lõpetada. Taoline leping võib olla lõpetatud ennetähtaegselt ainult erakorralisel juhul. Näiteks, kui üürnik ei tasu üürimaksu üle 2 kuu või kui üürnikul puudub võimalus üüritud eluaseme kasutamiseks. Mingid muud kokkulepped on seaduse seisukohast kehtetud.
 
Üürilepingu sõlmimisel määramata ajaks on pooltel võimalik leping lõpetada, teatades sellest teisele poolele vähemalt kolm kuud ette. Vastasel korral, kui leping lõpetatakse lühema perioodi jooksul, tunnistatakse lepingu lõpetamine automaatselt tühiseks, kuna see on vastuolus seadusega.
 
Tähtis teada, et üürileandja ei või lepingut üürnikuga lõpetada juhul, kui viimane on täitnud oma kohustused enne lepingu tähtaja saabumist. Üürilepingu poolte vahelised suhted on reguleeritud Võlaõigusseadusega. Eeltoodust tulenevalt võib järeldada, et määramata ajaks sõlmitud üürilepingu tingimused on enam paindlikud nii üürniku kui üürileandja jaoks.
 
Anatoli Ambrozi, kinnisvara müügiekspert.
Eluruumi tähtajalise ja tähtajatu üürilepingu sõlmimise üksikasjad